ใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

คำสั่ง

        1. ให้นักเรียนดาวน์โหลดเอกสารใบงานตามที่กำหนด
        2. ทำการสั่งพิมพ์เอกสารใบงานที่ดาวน์โหลด
        3. ทำใบงานให้แล้วเสร็จ
        4. นำใบงานที่เสร็จแล้ว สแกนเป็นเอกสาร pdf
        5. ส่งมาที่ครูผู้สอนทาง Email เพื่อทำการตรวจชิ้นงานต่อไป

                 ดาวน์โหลดใบงานหน่วยการเรียนรู้ที่ 2

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP