ความหมายและความสำคัญของดิน

          ความหมายของดิน ในด้านการเพาะปลูกพืช ดินหมายถึง วัตถุที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ จากแร่ธาตุต่าง ๆ และอินทรีย์วัตถุที่สลายตัวหรือเน่าเปื่อยผุพังเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยผสมกัน และรวมตัวกันเป็นชั้น ๆ ห่อหุ้มผิวโลก เมื่อมีน้ำและอากาศผสมอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสมแล้ว ก็จะช่วยทำให้พืชเจริญเติบโตและยังชีพอยู่ได้

ความสำคัญของดิน
          1. เป็นแหล่งให้รากพืชอาศัยและหยั่งลึก ทำให้พืชยืนต้นอยู่ได้
          2. เป็นแหล่งให้อากาศแก่รากพืชใช้ในขบวนการหายใจ อันจำทำให้รากพืชมีพลังงาน ที่ใช้ในการดูดน้ำและแร่ธาตุอาหาร
          3. เป็นแหล่งให้น้ำแก่รากพืช โดยรากพืชจะทำการดูดน้ำที่มีอยู่ในดินแล้วส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ ของต้นพืช ทำให้เซลของพืช เต่งตึง
          4. เป็นแหล่งให้แร่ธาตุอาหารแก่พืช ซึ่งรากพืชจะดูดแร่ธาตุอาหารได้ก็ต่อเมื่อธาตุอาหารอยู่ในรูปของสารละลาย

   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP