ปุ๋ยอนินทรีย์

         ปุ๋ยอนินทรีย์ คือ ปุ๋ยที่ได้จากสิ่งไม่มีชีวิต ส่วนมากมีอยู่ตามธรรมชาติแล้วผลิตขึ้นเพื่อนำมาใช้เป็นปุ๋ย เช่น หิน แร่ บางครั้ง เรียกกันว่า ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ แต่ถ้าจะให้ถูกควรเรียกว่า ปุ๋ยเคมี

การแบ่งปุ๋ยเคมีตามส่วนประกอบของธาตุอาหารหลักที่มีอยู่ในปุ๋ย ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

         1. ปุ๋ยเดี่ยว คือ ปุ๋ยเคมีที่มีธาตุอาหารหลักชนิดใดชนิดหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งแบ่งออกได้เป็น
               1.1 ปุ๋ยเดี่ยวให้ธาตุไนโตรเจน ( N ) เช่น ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต ปุ๋ยยูเรีย ปู๋ยแอมโมเนียมคลอไรด์ เป็นต้น

ปุ๋ยแอมโมเนียซัลเฟต
ปุ๋ยยูเรีย

               1.2 ปุ๋ยให้ธาตุฟอสฟอรัส ( P ) ส่วนมากจะเรียกกันทั่วไปว่า ปุ๋ยฟอสเฟต เช่น ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยดับเบิลซูเปอร์ฟอสเฟต ปุ๋ยหินฟอสเฟต เป็นต้น

ปุ๋ยฟอสเฟต

               1.3 ปุ๋ยให้ธาตุโปแตสเซียม ( K ) เช่น ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไซด์ ปุ๋ยโปแตสเซียมซัลเฟต

ปุ๋ยโปแตสเซียมคลอไรด

         2. ปุ๋ยผสม คือ ปุ๋ยที่เคมีที่ให้ธาตุอาหารหลัก 2 ชนิดขึ้นไป เช่น ปุ๋ยแอมโมฟอส สูตร 16-20-0 หรือชาวบ้านเรียกกันว่าปุ๋ยนา เพราะนิยมใช้ในนาข้าว - ไนโตรฟอสก้า สูตร 13-13-21

ปุ๋ยไนโตรฟอสก้า
ปุ๋ยแอมโมฟอส
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 1024x768 Text Size Medium
โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ (Digital Learning Contest) ครั้งที่ 2
สร้างสรรค์โดยครู นักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
   
SITEMAP