กลับไปเว็บไซต์ ChaiWbi.com
 
     
หน่วยการเรียน

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
2. การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย
3. การติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่าย
4. อินเทอร์เน็ต
5. การเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต
6. การใช้งานโปรแกรม Web Browser
7. จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)
8. การออกแบบเว็บไซต์
9. การสร้างเว็บเพจอย่างง่าย

    แผนการสอน
 
  เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000
บทเรียนชุดนี้ เผยแพร่ตั้งแต่ปี 2542 ใช้ประกอบการเรียนการสอนก่อนการปฏิรูปการศึกษา
SITEMAP