ผู้ผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่าย
 
นายชัยมงคล เทพวงษ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 60000

การศึกษา

           ชั้นประถมศึกษาตอนต้น (ป.4) โรงเรียนวัดคลองขอม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
           ชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.7) โรงเรียนสามชุก อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
           ชั้นมัธยมศึกษาศึกษาตอนต้น (ม.ศ.3) โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
           ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาพืชกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรมสุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี
           ศษ.บ. (บริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
           วทบ. (เทคโนโลยีการเกษตร) สถาบันราชภัฎนครสวรรค์
           กศ.ม. (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม >>>


ขอขอบคุณ

ผศ. ถาวร สายสืบ ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ. ภาสกร เรืองรอง ภาควิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
 
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP