แบบทดสอบที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

จงเลือกข้อที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
1. ข้อใดหมายถึงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

การนำเครื่องคอมพิวเตอร์ 5 เครื่องต่อใช้สายไฟเส้นเดียวกัน
การนำเครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่องมาเชื่อมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
การนำเครื่องคอมพิวเตอร 5 เครื่องและอุปกรณ์ประกอบมาเชื่อมต่อกันเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน
ถูกทุกข้อ

2. ข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สามารถใช้ Printer ร่วมกันในเครือข่าย
ข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีความปลอดภัย
แลกเปลี่ยนข่าวสารและข้อมูลซึ่งกันและกันในเครือข่าย

ทำให้องค์กรที่ใช้ระบบเครือข่ายมีประสิทธิภาพในการทำงาน

3. เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม จัดอยู่ประเภทใด

Wan
Man
Lan
Internet

4. ระบบอินเตอร์เนต จัดเป็นเครือข่ายประเภทใด

Wan
Man
Lan
Network

5. ข้อใดไม่จัดว่าเป็น Network Operating System

Window 98
Netware
Linux
Unix

6. อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ที่ทำหน้าที่ควบคุมการติดต่อสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย เรียกว่าอะไร

Network และ NIC
Hub และ Switch
Switch และ NIC
NIC และ Hub

7. โปรแกรมระบบปฏิบัติการเครือข่าย ที่ให้ฟรีกับผู้ใช้ทุกคน

Window 2000
Linux
Unix
Netware

8. ข้อใดหมายถึง Server based

คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายใช้ประกอบเหมือนกันทั้งหมด
คอมพิวเตอร์บางเครื่องในเครือข่ายที่ใช้เป็นแม่ข่ายต้องที่มีประสิทธิภาพสูง
ระบบรักษาความปลอดภัยยังไม่ดีพอและการขยายระบบทำได้ยาก
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายมีศักดิ์ศรีเท่ากัน

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP