แบบทดสอบที่ 2 การสื่อสารข้อมูลระบบเครือข่าย

จงเลือกข้อที่ถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดเพียงข้อเดียวเท่านั้น
1. โปโตคอล หมายถึงอะไร

กฏและข้อกำหนด ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
โปรแกรมที่ใช้เป็นมาตรฐานในการติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์บนระบบเครือข่าย
เอกสารที่ทำการเชื่อมโยงต่อไปยังเอกสารอื่นๆ ทำให้สามารถอ่านได้หลายมิติ
การย้ายข้อมูลของคอมพิวเตอร์ที่ไกลออกไปมาไว้ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ท้องถิ่น

2. โปรโตคอลที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเครือข่ายขนาดใหญ่และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่

NetBEUI
IPX/SPX
TCP/IP
IPX/SPX และ TCP/IP

3. Peer to peer หมายถึงข้อใด

เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องมีสิทธิ์หน้าที่เท่าเทียมกัน
เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าเป็นเครื่องแม่และลูกข่าย
ถูกทุกข้อ

4. สายเคเบิลที่นิยมใช้กันในระบบเครือข่าย เรียกว่าสายอะไร

FTP
UTP Category 3
UTP Category 5
Coaxial Cable

5. รูปแบบการต่อเชื่อมระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่นิยมมากที่คือ แบบใด

แบบวงแหวน
แบบดาว
แบบบัส
แบบผสม

6. คอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องต่อเชื่อมอยู่บนสายสัญญาณเดียวกันเป็นลักษณะแบบอนุกรม คือรูปแบบการเชื่อมต่อแบบใด

แบบวงแหวน
แบบผสม
แบบดาว
แบบบัส

7. ระบบการต่อเชื่อมแบบใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ฮับ (Hub) ในการต่อเชื่อมสายเคเบิล

แบบวงแหวน กับ แบบบัส
แบบผสม กับ แบบดาว
แบบดาว กับ แบบบัส
แบบบัส กับ แบบผสม

8. ข้อใดคือข้อดีของสายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (Unshield Twisted Pair)

ใช้ได้กับการส่งข้อมูลทั้งแบบ Digital และแบบ Analog
สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลที่เป็นเสียงและสัญญาณ VDO
ราคาถูก ใช้งานและติดตั้งง่าย การรบกวนของกระแสไฟต่ำ
คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในเครือข่ายมีศักดิ์ศรีเท่ากัน

 

 

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP