เครื่องคอมพิวเตอร์ในระบบเครือข่าย ประกอบไปด้วย

1. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)

        เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) เป็นคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็นจุดศูนย์กลางในการให้บริการด้านต่างๆ กับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ในเครือข่าย หรือกล่าวได้ว่า Server เป็นแม่ข่ายหลักของเครื่องคอมพิวเตอร์ย่อย
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบ่งตามลักษณะหน้าที่ ได้ดังนี้
        1.1 File Server คือเครื่องที่ให้บริการแบ่งปั้นข้อมูล (Share) แก่เครื่องอื่นๆ ให้มีสิทธิ์การใช้แฟ้มข้อมูล (File) เช่น ฐานข้อมูลบนเครือข่าย (Database)
        1.2 Web Server คือเครื่องที่ให้บริการ Web แก่เครื่องที่ร้องขอด้วย Protocol HTTP หมายความว่า เป็นเครื่องที่เก็บเว็บไซต ์(Website) สำหรับเก็บโฮมเพจและเว็บเพ็จที่หน่วยงานจัดทำขึ้น
        1.3 Proxy Server คือเครื่องที่ให้บริหารเป็นตัวแทนไปรับเว็บแทนลูกข่าย และสะสมเว็บนั้นไว้ใน Cache ของตัวเอง สำรองไว้เผื่อลูกข่ายร้องขอเว็บเดิมอีกครั้ง จะได้ไม่ต้องออกไปเอามาอีก ทำให้ลูกข่ายเครื่องอื่นๆ สามารถเข้าถึงเว็บที่เคยเปิดมาแล้วเร็วขึ้น และลด Traffic ของ WAN ลงได้
        1.4 Mail Server คือเครื่องที่หน้าที่เป็นไบรษณีย์ ทำหน้าที่รับจดหมาย (POP3) เก็บจดหมาย (Mailbox) และส่งจดหมาย(SMTP) คอยบริการให้กับผู้ใช้ที่ได้รับลงทะเบียนใช้บริการ
        1.5 Internet Server คือเครื่องที่ทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตและควบคุมการใช้บริการอินเทอร์เน็ตให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย
        1.6 Print Server คือเครื่องที่ให้บริการเกี่ยวกับการพิมพ์ โดยทุกเครื่องในเครือข่ายสามารถส่งงานของตนไปพิมพ์ที่เครื่องทำหน้าที่เป็น Print Server
        1.7 DNS Server คือเครื่องที่ให้บริการเกี่ยวกับ Domain Name Server ซึ่งเป็นเครื่องที่ใช้สำหรับการอ้างอิงหมายเลข IP กับชื่อที่เราทำการจดทะเบียน

   
2. เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client or Workstation)    
        เครื่องคอมพิวเตอรลูกข่าย เป็นคอมพิวเตอร์ที่นำมาต่อเชื่อมเข้ากับระบบเครือข่าย เพื่อทำหน้าที่เป็นสถานนีงาน ซึ่งถูกใช้โดยบุคคลทั่วไป ที่เกี่ยวข้องกับงานนั้นๆ ในระบบเครือข่ายเครื่องคอมพิวเตอร์นี้จะทำ การประมวลผลส่วนใหญ่จะกระทำที่สถานีงาน และใช้ทรัพยากรที่เก็บอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server)
   
ชนิดของระบบเครือข่าย
ระบบเครือข่าย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
        1. Client/Server หมายถึง ระบบเครือข่ายที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งแต่หนึ่งเครื่องขึ้นไป ทำหน้าที่เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) มีหน้าที่หลักในการแบ่งทรัพยากรให้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) โดยทั่วไปเครื่อง Server มักมีสิทธิ์และหน้าที่พิเศษกว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ คือ สามารถควบคุมการใช้ทรัพยากรแก่เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายตามที่กำหนดได้
        2. Peer to peer หมายถึง ระบบเครือข่ายที่กำหนดให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องทำหน้าที่เป็นทั้ง Client และ Server พร้อมๆ กัน กล่าวคือเครื่องทุกเครื่องมีสิทธิ์หน้าที่เท่าเทียมกัน
   
ตารางแสดงการเปรียบเทียบระหว่างระบบเครือข่ายแบบ Client/Server กับ Peer to Peer
 
ระบบเครือข่ายแบบ Client/Server
ระบบเครือข่ายแบบ Peer to Peer
การติดตั้ง ติดตั้งยาก มีขั้นตอนและเทคนิคมาก ติดตั้งง่าย
การดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบต้องมีความชำนาญสูง ไม่จำเป็นต้องมีผู้ดูแล เพราะผู้ใช้เครื่องจะดูแลเครื่องของตนเอง
ค่าใช้จ่าย ค่าใช้จ่ายสูง ค่าใช้จ่ายต่ำ
ความปลอดภัย ระบบความปลอดภัยสูง ระบบความปลอดภัยต่ำ
จำนวนเครือข่าย ใช้กับองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ ใช้กับองค์กรขนาดเล็ก
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP