สื่อกลางในการส่งข้อมูล (Media)  
        การสื่อสารระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ (Node) ในระบบเครือข่าย จะใช้วิธีการแตกข้อมูลออกเป็นส่วนเล็กๆ เรียกว่า แพ็กเก็จ (Packet) ภายใน Packet ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ที่อยู่ของโหนดต้นทาง, ที่อยู่ของโหนดปลายทางและกลุ่มของข้อมูล
การส่งข้อมูลจะเริ่มจากที่เครื่องคอมพิวเตอร์ต้นทางข้อมูลจะถูกแตกออกเป็นส่วนย่อยๆ (Packet) ก่อน จากนั้นจึงค่อยส่งผ่านไปยังสายส่ง เมื่อถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ปลายทางข้อมูลที่ถูกแตกจะกลับมารวมกันเหมือนเดิม
        Packet จะถูกส่งผ่านจากโหนดต้นทางไปยังโหนดปลายทางโดยผ่านสื่อกลางที่เรียกว่า Media ซึ่งแบ่งออกได้ 2 ประเภทใหญ่ คือ
        1. Bounded Media คือ Media ที่สามารถกำหนดเส้นทางได้ ได้แก่ สายเคเบิลต่างๆ เช่น สายคู่ตีเกลียว สายโคแอกเชียล และสายใยแก้วนำแสง
        2. Unbounded Media คือ Media ที่ไม่สามารถกำหนดเส้นทางได้หรือชนิดไร้สาย เช่น คลื่นวิทยุ และคลื่นอินฟราเรด หรือสัญญาณดาวเทียม เป็นต้น ข้อกำจัดของ Unbounded Media คือ การติดตั้งทำได้ยาก อุปกรณ์ต่างๆ มีราคาสูง รวมทั้งมีความปลอดภัยน้อย สามารถดักจับสัญญาณได้ง่าย
 


สายเคเบิล (Cable) ที่ใช้ในการเชื่อมต่อระบบเครือข่ายที่สำคัญมี 3 ชนิด คือ
        1.
Twisted Pair เป็นสายสำหรับเชื่อมต่อชนิดใหม่ที่นิยมมาก สายชนิดนี้มีหลากหลายมาตรฐาน ได้แก่ สายคู่ตีเกลียวแบบไม่มีชิลด์ (Unshield Twisted Pair) หรือเรียกสั้นว่าๆ สาย UTP เช่น สาย UTP Category 5 ซึ่งเป็นสายมาตรฐานระบบเครือข่ายในยุคปัจจุบัน ข้อดี ราคาถูก ใช้งานและติดตั้งง่าย การรบกวนของกระแสไฟต่ำ
ข้อเสีย คือ มีอัตราการส่งข้อมูลได้ต่ำ ระยะทางส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 100 เมตรจาก Hub และสาย UTP Category 3 ที่นิยมนำมาใช้เป็นสายโทรศัพท์
        2. Coaxial (สายโคแอกเชียล ) เป็นสายกลมนิยมนำมาใช้เป็นสายเสาอากาศโทรทัศน์
ข้อดี
        ใช้ได้กับการส่งข้อมูลทั้งแบบ Digital และแบบ Analog
        สามารถส่งข้อมูลได้ไกลกว่าสายแบบ UTP
        สามารถส่งได้ทั้งข้อมูลที่เป็นเสียงและสัญญาณ VDO
ข้อเสีย
        สาย Coaxial ขนาดใหญ่มีความแข็งทำให้ติดตั้งตามมุมได้ลำบาก
        มีราคาแพงกว่าสายแบบ UTP
        ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งสูงกว่าสายแบบ UTP
        3. Fiber Optic (สายใยแก้วนำแสง) ทำจากแก้วหรือพลาสติกใช้ลำแสงในการส่งข้อมูล โดยแปลงข้อมูลที่เป็นสัญญาณไฟฟ้าให้เป็นแสง จึงสามารถส่งข้อมูลด้วยอัตราเร็วสูง ความสูญเสียและความผิดพลาดมีอัตราน้อยมาก แต่มีราคาสูงมาก ส่วนใหญ่ใช้กับการเชื่อมต่อกับเครือข่ายขนาดใหญ่มากๆ เช่น การเชื่อมต่อระหว่างประเทศ

 
   
 
 
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP