จุดประสงค์ปลายทาง
อธิบายการติดตั้งและการใช้งานของอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้
จุดประสงค์นำทาง
1. บอกอุปกรณ์ที่ใช้ในการติดตั้งระบบเครือข่ายได้
2. บอกวิธีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบเครือข่ายได้
3. สามารถใช้ทรัพยากรร่วมกันในระบบเครือข่ายได้
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP