การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย    

        รูปแบบการต่อระบบเครือข่ายมีอยู่หลายรูปแบบขึ้นอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน แต่ละแบบจะใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป แต่ในที่นี้จะขอกล่าวเฉพาะวิธีการต่อระบบเครือข่ายที่เป็นที่นิยมใช้ในบ้าน องค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางทั่วๆ ไป ได้แก่ ระบบเครือข่ายแบบ Twisted-pair Ethenet เป็นระบบเครือข่ายททำการี่ติดตั้ง และตรวจสอบระบบง่าย ใช้ Hub เป็นศูนย์กลาง แบ่งออกเป็น 2 มาตรฐาน
        1. มาตรฐาน 10 Base T เป็นมาตรฐานที่มีความเร็วในการส่งข้อมูล 10 เมกะบิตต่อวินาที
        2. มาตรฐาน 100 Base T เป็นมาตรฐานที่มีความเร็วในการส่งข้อมูล 100 เมกะบิตต่อวินาที ราคาอุปกรณ์สนับสนุนมาตรฐานนี้จะสูงกว่าแบบแรกมาก

การติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ 10 Base T
        การติดตั้งระบบเครือข่ายแบบ 10 Base T ใช้การเชื่อมต่อสายสัญญาณแบบดาว (Star) อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบนี้ ได้แก่

1. สายเคเบิลแบบ UTP (Unshielded Twisted Pair) หรือเรียกว่า สาย UTP

   
2. การ์ดแลน (NIC) ที่ใช้คอนเนกเตอร์ (หัวข้อต่อ) แบบ RJ-45
   
3. หัว RJ-45 (RJ-45 comnector) เป็นคอนเนกเตอร์สำหรับในการต่อเข้ากับหัวสาย UTP
4. ฮับ (HUB) หรือ สวิตช์ (Switch) เป็นอุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อสาย UTP ที่ต่อจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในระบบเครือข่าย
 

ข้อจำกัดของระบบเครือข่ายแบบ 10 Baes T
1. จำนวนสูงสุดของเซกเมนต์ 5 เซกเมนต์
2. ความยาวสุงสุดระหว่างฮับกับเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เกิน 100 เมตร
3. จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่าย 1 เซกเมนต์ 512 ตัว
4. จำนวนฮับที่มาวางซ้อนกันไม่เกิน 4 ตัว
5. จำนวนฮับที่ใช้ใน 1 เครือข่าย ไม่เกิน 12 ตัว
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP