การติดตั้ง Dial-Up Networking

ขั้นตอนการติดตั้ง Dial-Up Networking

1. ดับเบิลคลิกไอคอน My Computer ดังภาพ
2. ดับเบิลคลิก Dial-Up Networking
2. ดับเบิลคลิกที่
3. กรอกรายการในหน้าต่าง Make Nwe Connection
        1. Type a name for the computeryou are dialing : ให้ตั้งชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต (ISP) เช่น ถ้าใช้ของ SchoolNet ก็ตั้งว่า SchoolNet เป็นต้น (ให้ทางปฏิบัติจะตั้งชื่ออะไรก็ได้) ในตัวอย่างนี้ จะตั้งชื่อว่า KSC Internet
        2. Select a device คือ ชนิดของโมเด็ม (Modem) ที่ใชเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
พิมพ์ชื่อ ISP หรือชื่ออะไรก็ได้แล้วแต่จะตั้ง แล้วคลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป

กรอกหมายเลขรหัสพื้นที่โทรศัพท์ (Area code) และหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone number) คลิกปุ่ม Next เพื่อดำเนินการต่อไป
หมายเหตุ รหัสพื้นที่โทรศัพท์ และหมายเลขโทรศัพทจะต้องเป็นอยู่ในเขตจังหวัดเดียวกันกับที่ตั้งของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต เช่น จังหวัดนครสวรรค์ จะต้องใช้ รหัสพื้นที่ว่า 056 ถ้าไปใช้รหัสพื้นที่ของ ISP ที่อยู่กรุงเทพฯ ก็จะทำให้เสียค่าโทรศัพท์ทางไกลจากนครสวรรค์ไปกรุงเทพฯ

คลิก Finish เพื่อสเร็จสิ้นการติดตั้ง
จะได้ไอคอนสำหรับการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามชื่อ ISP ที่ตั้งใหม่
 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP