การสมัครเป็นสมาชิก Hotmail ขั้นตอนที่ 1

การสมัครเป็นสมาชิกของ Hotmail ทำได้ตามขั้นตอนดังนี้
ขั้นตอนที่ 1
        1. เปิดโปรแกรม Web Browser พิมพ์ URL ในช่องของ Address ว่า  www.hotmail.com จะปรากฏผลตามรูปนี้ คลิก
        2. คลิกที่  Sign Up เพื่อทำการสมัครเป็นสมาชิกใหม่
        3. ทำการกรอกข้อมูล Profile Information เช่น กรอกชื่อ ชื่อสกุล ฯลฯ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
        4. เมื่อกรอกมาถึงช่อง Country/Region
ให้เลือกภาษาไทย (Thailand) ตามรูปนี้  คลิก
        5. กรอกข้อมูลในส่วนของ 
Profile Information ให้ครบ คลิก
        6. กรอกข้อมูลในส่วนของ Account Information ได้แก่
            6.1 Sign-In Name
คือชื่อ Email Address ที่เราจะตั้ง มีหลักเกณฑ์ คือ

ใช้ตัวอักษร A - Z

ใช้ตัวเลขตั้งแต่  0 - 9

ใช้เครื่องหมาย underscore ( _ ) ได้

ชื่อตั้งไม่มีช่องวาง

ขอแนะนำให้ตั้งชื่อให้ สั้น กระทัดรัด จำได้ง่าย  ในทางปฏิบัติ เนื่องจากสมาชิก Hotmail มีคนใช้มากที่สุดในโลก  ชื่อที่จะตั้ง  ไม่ควรตั้งตามชื่อของตัวเอง เพราะจะซ้ำกับคนก่อน  ดังนั้นควรพยายามหาชื่ออะไรที่แปลกๆ ที่คิดว่าคนอื่นยังไม่ได้ใช้ชื่อนี้  หากการตั้งชื่อซ้ำ Hotmail ก็จะแจ้งให้ทราบและการเปลี่ยนชื่อที่ตั้งใหม่

  6.2  ใส่ Password (รหัสเข้า Email ของเรา) มีหลักเกณฑ์ คือ

เป็นตัวเลขตั้งแต่ 0 - 9

เป็นภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่  A - Z และตัวพิมพ์เล็ก a - z

ไม่มีช่องวาง

  6.3  Re-enter Password คือการยืนยันว่า Password ที่กรอกในข้อ 6.2 นั้นถูกต้องหรือไม่ ต้องกรอกให้เหมือนกันเท่านั้น
  6.4  Secret Question คือ คำถาม ถ้าหากว่าเจ้าของ Email Addrees ลืมรหัสผ่าน โปรแกรมจะถามคำถามนี้ขึ้นว่า ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น เช่น What is my name เป็นต้น
  6.5  Answer to Secret Question คือ คำตอบของคำถามตามข้อ 6.4 เช่น   chaiklong (คำตอบต้องมีอักขระ 5 ตัวขึ้นไป) เป็นต้น

        7. คลิก   และทำตาม  ขั้นตอนที่ 2 ต่อไป 

[ Up ] [ ขั้นตอนที่ 2 ]
       

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP