การใช้ Address Book

การใช้ Address Book
        1. คลิก เข้าช่องเก็บ รายชื่อ Email Address
        2. คลิก เพื่อเก็บรายชื่อ Email Address ใหม่
        3. กรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม เช่น  ชื่อ สุกล E-mail Address ฯลฯ
        4. คลิก เพื่อบันทึก เสร็จแล้วก็จะกลับมาหน้าต่าง Address Book 
        5. การบันทึก E-mail Adrees จากหน้าต่างอ่านจดหมาย ดังภาพ คลิก
        6. คลิก เพื่อบันทึกสมุดรายชื่อ E-mail Address
        7. คลิก 

Up ] ช่องเก็บรายชื่อ Email Address ] วิธีการเพิ่มรายชื่อใหม่ ] การ Save Address ] Save Address 2 ]

 
เว็บไซต์นี้ ดูให้สวยด้วย IE. เวอร์ชั่น 5.0 ขึ้นไป ความละเอียด 800x600 Text Size Medium
Copyright
2002 ; All rights reserved.

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
info :
SITEMAP