คำแนะนำและวิธีการใช้บทเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต


          1. แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ใช้เพื่อการศึกษา
          2. การเรียน ผู้เรียนจำเป็นต้องทำตามขั้นตอนที่กำหนด จึงะประสบความเร็จ
          3. ขั้นตอนการเรียน

                   3.1 อ่านคำแนะนำและวิธีการใช้ แหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้เข้าใจ ก่อนทำการเรียน ในแหล่งเรียนรู้ รวมทั้งศึกษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง  
                    3.2 คลิกเข้าสู่ บทเรียน
                    3.3 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน
                    3.4 คลิกเข้าสู่แหล่งเรียนรู้ หน่วยที่ 1, 2 และ 3 ตามลำดับ
                   3.5 ทำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre test) ในแหล่งเรียนรู้ที่กำลังจะเรียน
                    3.6 เข้าสู่แหล่งเรียนรู้ หน่วยเรียน (Learning)
                    3.7 ทำแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ในแหล่งเรียนรู้ที่เรียนจบแล้ว
                    3.8 ทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test) เมื่อเรียนจบแหล่งเรียนรู้ทั้งหมดแล้ว
การทำแบบทดสอบ เมื่อทำเสร็จให้คลิก ตรวจคำตอบ โปรแกรมจะคำนวณคะแนนที่สอบโดยอัตโนมัติ

           4. การทำแบบทดสอบก่อนเรียน(Pre-test) เป็นการวัดระดับความรู้เดิมที่มีอยู่ ดังนั้น ถ้าผู้เรียนทำแบบทดสอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไร ให้ตอบผิดๆ ไปก็ได้ จากนั้นโปรแกรมจะทำการคำนวนคะแนนใหโดยอัตโนมัติ
           5. เมื่อเข้าสู่แหล่งเรียนรู้แล้ว(Learning) ให้เรียนตามลำดับจากเมนู และเมื่อจบแหล่งเรียนรู้ให้ออกจากแหล่งเรียนรู้ เพื่อทำแบบทดสอบ หลังเรียน (post-test) โปรแกรมจะคำนวณคะแนนใหโดยอัตโนมัติ

           6. หากต้องการสืบค้นข้อมูลในเมนู เมื่อต้องการ จะหาความรู้เพิ่มเติม เช่น การสืบค้นข้อมูลการเรียน และข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมจาก Search Engine ทั่วโลก ก็สามารถให้เมนูสืบค้นข้อมูลเพิ่ม
 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง32201 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP