1. อธิบายลักษณะทั่วไปของชุมชนบ้านแก่ง อำเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ได้
          2. อธิบายประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชนบ้านแก่ง อำเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ได้
          3. อธิบายภูมิปัญาท้องถิ่นของชุมชนบ้านแก่ง อำเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง32201 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP