การพัฒนาแหล่งเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง วิถีชีวิตชุมชนบ้านแก่ง อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์ แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 หน่วยการเรียน ดังนี้

           ก่อนเรียนให้ทำ แบบทดสอบก่อนเรียน

           หน่วยที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
           หน่วยที่ 2 ประเพณีและวัฒนธรรม
           หน่วยที่ 3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น

           เมื่อเรียนจบแล้วให้ทำ แบบทดสอบหลังเรียน
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
โครงงานคอมพิวเตอร์ วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ง32201 ปีการศึกษา 2551
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์
   
SITEMAP