ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytการจัดและตกแต่งข้อความ


ตัวอักษรหนา,ตัวเอียง,ตัวขีดเส้นใต้ | การใส่สีอักษร | การใส่ขนาดอักษร | การใส่รูปแบบอักษร | การประยุกต์การกำหนดรูปแบบอักษร
หัวข้อแบบรายการ | กำหนดหัวเรื่อง | เส้นแบ่งกั้นหน้า | ตัดคำขึ้นบรรทัดใหม่ | กำหนดช่องว่างระหว่างข้อความ | จัดเยื้องย่อหน้าข้อความ | จัดวางตำแหน่งข้อความ

ytText Formatting : การกำหนดรูปแบบตัวอักษร
รูปแบบคำสั่ง :
<B>...ข้อความ..... </B> :คำสั่งตัวหนา
<I>...ข้อความ..... </I>
:คำสั่งตัวเอียง
<U>...ข้อความ..... </U> :คำสั่งขีดเส้นใต้
คำอธิบาย : เมื่อเราต้องการทำให้ตัวอักษรหนา เอียง หรือขีดเส้นให้ ให้นำคำสั่งข้างต้นไปคร่อม ข้อความนั้นไว้ อย่างเช่น ต้องการแต่งคำว่า "สุระ วรรณแสง" ให้เอียงและหนา ให้ทำดังนี้ : <I><B> การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML</B></I> ผลลัพธ์ที่ได้คือ การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
ตัวอย่าง : ทดสอบการทำตัวอักษรหนา,เอียง,ขีดเส้นใต้
รูปแบบคำสั่ง การแสดงผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การใส่สีอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font size=2 face="ms sans serif">
<B>ข้อความหนา</B><br>
<I>ข้อความเอียง</I><br>  
<U>ข้อความขีดเส้นใต้<U><br>  
<B><I>ข้อความหนา+เอียง</I></B><br>  
<B><I><U>ข้อความหนา+เอียง+ขีดเส้นใต้</U></i></B> <br> 
<I><U>ข้อความเอียง+ขีดเส้นใต้</U></I><br>  
<U><B>ข้อความขีดเส้นใต้+หนา</B></U><br>
</font>
 
</BODY>
</HTML>
ข้อความหนา
ข้อความเอียง
ข้อความขีดเส้นใต้
ข้อความหนา+เอียง
ข้อความหนา+เอียง+ขีดเส้นใต้
ข้อความเอียง+ขีดเส้นใต้
ข้อความขีดเส้นใต้+หนา
Click to TOP

รูปแบบคำสั่ง : <font color=ชื่อสีหรือ#รหัสสี > .....ข้อความ...... </font>. [ตารางค่ารหัสสี]
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตกแต่งอักษรให้เป็นสีต่างๆ ตามชื่อสีหรือรหัสสี โดยนำคำสั่งนี้ไปคร่อมข้อความที่จะตกแต่ง

ตัวอย่าง : การตกแต่งสีอักษร

รูปแบบคำสั่ง การแสดงผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การใส่สีอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font color=red> อักษรสีแดง </font> <br>
<font color=blue> อักษรสีน้ำเงิน </font>
<br>
<font color=#66CCFF> อักษรสีฟ้า </font>
<br>
</BODY>
</HTML>
อักษรสีแดง
อักษรสีน้ำเงิน
อักษรสีฟ้ารูปแบบคำสั่ง : <font size=ขนาดอักษร> .....ข้อความ...... </font>.
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตกแต่งอักษรให้เป็นมีขนาดต่าง ๆ โดยที่ขนาดอักษรยิ่งมาก อักษรก็จะมีขนาดใหญ่ตามลำดับ โดยนำคำสั่งนี้ไปคร่อมข้อความที่จะตกแต่ง

ตัวอย่าง : การตกแต่งขนาดอักษร
 
รูปแบบคำสั่ง การแสดงผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE> การใส่ขนาดอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font size=10> อักษรขนาด=10 </font> <br><br>
<font size=3> อักษรขนาด=3 </font>
<br><br>
<font size=1> อักษรขนาด=1 </font>
 
</BODY>
</HTML>

อักษรขนาด=10


อักษรขนาด=3


อักษรขนาด=1

Click เพื่อดูผลลัพธ์

Click to TOP

รูปแบบคำสั่ง : <font face="ชื่อรูปแบบอักษร" > .....ข้อความ...... </font>.
คำอธิบาย : เป็นคำสั่งที่ใช้ในการตกแต่งอักษรให้เป็นมีรูปแบบต่าง ๆ ตาม font ที่กำหนด เช่า AngsanaUPC, MS sans serif Cordia New, โดยนำคำสั่งนี้ไปคร่อมข้อความที่จะตกแต่ง

ตัวอย่าง : การตกแต่งรูปแบบอักษร
รูปแบบคำสั่ง การแสดงผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การใส่รูปแบบอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font face="MS sans serif" > อักษรแบบ Ms sans serif </font> <br>
<font face="AngsanaUPC"> อักษรแบบ AngsanaUPC </font>
<br>
<font face="Cordia New" > อักษรแบบ Cordia New </font>
<br>  
</BODY>
</HTML>
อักษรแบบ Ms sans serif
อักษรแบบ AngsanaUPC
อักษรแบบ Cordia New

Click เพื่อดูผลลัพธ์

Click to TOP

ตัวอย่าง : การตกแต่งรูปแบบอักษร+ใส่สี+ใส่ขนาด+หนา+เอียง+ขีดเส้นใต้
 
รูปแบบคำสั่ง การแสดงผล
<HTML>
<HEAD>
<TITLE>
การตกแต่งอักษร</TITLE>
</HEAD>
<BODY bgcolor=white>
<font face="MS sans serif" color=red size=2> อักษรแบบ Ms sans serif ,สีแดง, ขนาด=2</font> <br><br>
<font face="AngsanaUPC" color=blue> อักษรแบบ AngsanaUPC ,สีน้ำเงิน </font>
<br> <br>
<U> <font face="Cordia New" size=3> อักษรแบบ Cordia New ,ขนาด=3,ขีดเส้นใต้ </font> </U>
<br><br>
<B><font size=4 color=red > อักษรหนา, ขนาด=4,สีแดง </font> </B> <br><br>
<B><I> <font face="Ms sans serif" color=red > อักษร ms sans serif ,หนา+เอียง,สีแดง </font> </B></I>
 
</BODY>
</HTML>
อักษรแบบ Ms sans serif ,สีแดง, ขนาด=2

อักษรแบบ AngsanaUPC ,สีน้ำเงิน

อักษรแบบ Cordia New ,ขนาด=3,ขีดเส้นใต้

อักษรหนา, ขนาด=4,สีแดง

อักษร ms sans serif ,หนา+เอียง,สีแดง

Click เพื่อดูผลลัพธ์

Click to TOP

ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP