ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytบทนำ

 

ปัจจุบันสารสนเทศ มีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แสวงหาสารสนเทศ เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ต่างๆ เช่น เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน เพื่อการปฏิบัติงานตาม ภารกิจของตน เพื่อติดตามข่าวสารและพัฒนาความรู้ และเพื่อความบันเทิง เป็นต้น

ในการแสวงหาสารสนเทศที่ต้องการผู้แสวงหาหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆ เช่น แหล่งบุคคล แหล่งสถาบัน แหล่งสื่อต่างๆ ได้แก่ สื่อตีพิมพ์ สื่อไม่ตีพิมพ์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตามปัญหาที่ประสบ คือ สารสนเทศมีปริมาณมากมายมหาศาล และทวีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกวันอย่างรวดเร็ว ประกอบกับข้อจำกัดด้านเวลา ภาษาและสถานที่ ทำให้ไม่สามารถติดตามสารสนเทศที่สนใจได้หมด

หน่วยงานต่างๆ ได้เริ่มมีการจัดให้มีระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการสารสนเทศที่ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน อันจะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน ดังนั้น ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นหัวใจสำคัญของหน่วยงาน ระบบสารสนเทศทำหน้าที่เกี่ยวข้องโดย ตรงกับการจัดเก็บและการค้นคืนสารสนเทศให้แก่ผู้ใช้ ประสิทธิภาพของระบบขึ้นอยู่กับการดำเนินงานจัดเก็บและค้นคืน

ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นับว่ามีบทบาทในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การสร้างแหล่งเรียนรู้ใหม่ๆ และการรวบรวมฐานข้อมูลด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ไว้เป็นจำนวนมาก จุดเด่นที่สำคัญของเครือข่ายคือการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันได้รวดเร็วแม้จะอยู่กันคนละซีกโลกก็ตาม อินเทอร์เน็ตจึงเหมือนเป็นห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ที่มีชีวิตขนาดใหญ่ เป็นสังคมออนไลน์ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ทั้งในด้านบวกและด้านลบ

บทเรียน "การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML" มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนได้สามารถศึกษาตลอดจนทบทวนเนื้อหาได้อย่างง่ายๆ และเป็นขั้นตอน อีกทั้งยังได้รวบรวมเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ผู้เรียนสามารถสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาได้

วันฉลอง เศรษฐบุตร
20 เมษายน 2549


เข้าสู่บทเรียนการเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML

 
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP