ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML
 
 
ytแนะนำรายวิชา


กลุ่ม การงานอาชีพและเทคโนโลยี สาระการเรียนรู้ เทคโนโลยีและสารสนเทศ
รายวิชา  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML    รหัสวิชา ง 41101
ช่วงชั้นที่ 4  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
จำนวนเวลา 40 ชั่วโมง / จำนวน 1.0 หน่วยกิตผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายภาคเรียน

 1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของอินเตอร์เน็ต
 2. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างภาษา HTML
 3. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดและตกแต่งข้อความ และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 4. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการรูปภาพ และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างตาราง และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 7. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างแบบฟอร์ม และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 8. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างเฟรม และสามารถนำไปประยุกต์ได้
 9. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสไตล์ชีต และสามารถนำสไตล์ชีตไปประยุกต์ได้
 10. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับDynamic HTML และสามารถนำเทคนิค Dynamic HTML ไปประยุกต์ได้

มาตรฐานรายวิชา


 1. เข้าใจกระบวนการและโครงสร้างการทำงานของเว็บเพจเบื้องต้น
 2. เข้าใจโครงสร้างและไวยากรณ์ของโปรแกรมภาษาในการสร้างเว็บเพจ
 3. สามารถออกแบบและกำหนดส่วนประกอบที่จำเป็นของเว็บเพจได้ถูกต้องและเหมาะสม
 4. มีทักษะในการใช้โปรแกรมภาษา HTML สำหรับสร้างเว็บเพจ
 5. มีกิจนิสัยและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมที่ดี ในการใช้คอมพิวเตอร์

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชา  การเขียนเว็บเพจด้วยภาษา HTML ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ศึกษาเกี่ยวกับหลักการสร้างเว็บเพจด้วยภาษา Hyper Text Markup Language (HTML) โครงสร้างการเขียนภาษา HTML การจัดและการตกแต่งข้อความ การแทรกรูปภาพลงในเว็บเพจ การสร้างตาราง การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ การสร้างฟอร์มชนิดต่างๆ เทคนิคพิเศษในการใช้งาน Style Sheet และ Dynamic HTML (DHTML) เพื่อการตกแต่งเว็บเพจให้สวยงาม

ปฏิบัติและประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเกิดเจตคติที่ดีทำให้สามารถใช้คอมพิวเตอร์ในทางสร้างสรรค์ได้


สาระการเรียนรู้

ข้อที่ สาระการเรียนรู้
1  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอินเตอร์เน็ต
2  โครงสร้างของภาษา HTML
3  การจัดและตกแต่งข้อความ
4  การจัดการรูปภาพ
5  การสร้างตาราง
6  การเชื่อมโยงหน้าเว็บเพจ
7  การสร้างแบบฟอร์ม
8  การสร้างเฟรม
9  สไตล์ชีต
10  Dynamic HTML

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง | มาตรฐานรายวิชา | คำอธิบายรายวิชา | สาระการเรียนรู้

ก่อนหน้านี้
หน้าถัดไป
 
 
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บน Internet Explorer ความละเอียดที่ 1024 x 760 Text Size Medium
จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
รายวิชา การพัฒนาเว็บเพจด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
 
SITEMAP