ข่าวประชาสัมพันธ์
 chaiwbi.com บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต chai หมายถึง ครูชัยมงคล เจ้าของเว็บไซต์ wbi หมายถึง Web based instruction
เว็บไซต์ผลงานนักเรียน
Login ห้องเรียน ICT
iPass Navamin
ผลงานนักเรียนคัดสรร
ทำเนียบผลงานนักเรียนด้าน ICT
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2563
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2562
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2561
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2560
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2559
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2558
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2557
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2556
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2555
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2554
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2553
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2552
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2551
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2550
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2549
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2548
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2547
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2546
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2545
ผลงานนักเรียนปีการศึกษา 2543-44
ตารางห้องเรียน ICT ภาคเรียนที่ 1
Sitemap
Link เว็บไซต์สำหรับโรงเรียน
ครูทวี ไวยมิตรา
ครูกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์
ครูนันทนิจ ดารายิ้มฤทธิ์
ครูอมรรัตน์ แก้วมาลา
ครูเขตรัตน์ ม่วงสุข
ครูอาทีวร ใจการุณ
นายศุภชัย ช่อมะลิ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
โครงงานพัฒนาแหล่งเรียนรู้
สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
หนังสือราชการ สพม. เขต 42 ใหม่
 
Copyright © 2006-2012, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42


SITEMAP