เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ศิลปะ สิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3-4
โดย ศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษาที่ 41 จ.นครสวรรค์ และอุทัยธานี

   
SITEMAP