งานของนักเรียนชั้น ม.5

.ให้ทำโครงงานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับการพัมนาเว็บไซต์ กลุ่มละ 1 เรื่อง

ขั้นตอนและวิธีการจัดทำ

          1. นักเรียนแต่ละกลุ่มเขียนโครงร่างของโครงงานการพัมนาเว็บไซต์ตามแบบฟอร์มที่กำหนด
          2. เสนอโครงร่างให้ครูผู้สอนอนุมัติ
          3. เมื่อครูผู้สอนอนุมัติโครงร่างโครงงานแล้ว ให้นักเรียนเริ่มดำเนินการจัดทำ โดยทำการศึกษา รวบรวมข้อมูล และออกแบบแบนเนอร์ และสร้าง site ในการจัดทำเว็บไซต์ โดยกำหนดให้แต่ละกลุ่ม มีหน้าเว็บเพ็จไม่ต่ำกว่า 13 หน้า แยกเป็น หน้า HomePage 1 หน้า หน้าเว็บเพ็จเนื้อเรื่อง 10 หน้า หน้าเว็บคณะผู้จัดทำ 1 หน้า (ให้ใส่รูปภาพนักเรียนสมาชิกของกลุ่มแต่ละคน .ใช้รูปนักเรียนเท่านั้น พร้อมประวัติรายละเอียดย่อของแต่ละคนด้วย) หน้าเว็บอาจารย์ที่ปรึกษา 1 หน้า หน้าเว็บ (ให้ใส่รูปภาพอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละคน พร้อมประวัติรายละเอียดย่อของแต่ละคนด้วย)

          4. แต่ละกลุ่มส่ง แผ่นดิสก์ Website เพื่อส่งข้อมูลเก็บไว้ในเครื่อง Server ส่งภายในวันที่ 14 มกราคม 2548
          5. การเขียนรายงาน และส่งภายในวันที่ 21 มกราคม 2548
          6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน วันที่ 26 มกราคม 2548

 
   
     
   
เว็บไซต์นี้ แสดงผลได้ดี บนความละเอียด 800x600 Text Size Medium
เว็บไซต์นี้ จัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2545 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537
   
SITEMAP