หน้าแรก
 ประวัติความเป็นมา ChaiWBI
 ผู้จัดทำ
 แผนที่ขององก์กร
 ความพร้อมของระบบเครือข่าย
 เช็คผลการเรียนสำหรับครูผู้สอน
 ดาวน์โหลด
 Web Media ประจำปี 2552
 รางวัลการประกวดสื่อดิจิทัล
 รางวัลอัจฉริยภาพ ICT
 เกียรติยศ ผลงานดีเด่นนักเรียน
 ผลงานนักเรียนด้านการพัฒนาเว็บไซต์
 เบื้องหลังผลงานระดับประเทศ
 สรุปผลงานปี 2548 - 2550
 
 หลักสูตรสาระที่ 4 เทคโนโลยี
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์
 ผลการเรียน 0 ร มส
 ผลการอ่าน คิดวิเคราะห์ และเขียน
 เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
 สาระและบทความทางวิชาการ
 ผลงานวิชาการ สสวท.
 คำสั่งดูแลรักษาระบบเครือข่าย
 
 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์
 วิชา ง42201 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 วิชา ง42202 เทคโนโลยีสารสนเทศ
 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม. 4 ปี 2560
 เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ม. 4 ปี 2556
 การพัฒนาเว็บไซต์เพื่อจัดทำโครงงาน ม. 5
 งานเกษตรกับการพัฒนาชีวิต
 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
 ผลงานนักเรียนยอดเยี่ยม
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2563
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2562
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2561
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2560
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2559
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2558
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2557
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2556
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2555
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2554
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2553
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2552
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2551
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2550
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2549
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2548
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2547
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2546
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2545
 เว็บไซต์ผลงานนักเรียนปี 2543-44
 ครูทวี ไวยมิตรา
 ครูกิตติ์ชญาห์ เมธาวรารักษ์
 ครูนันทนิจ ทองอ่อน
 ครูอมรรัตน์ แก้วมาลา
 ครูเขตรัตน์ ม่วงสุข
 ครูอาทีวร ใจการุณ
 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม
 สำนักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน
 สพม. เขต 42 .นครสวรรค์-อุทัยธานี
 เอกสารทะเบียน-วัดผลสาระเทคโนโลยี
 

Copyright © 2006-2007, All rights reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537. โดยนายชัยมงคล  เทพวงษ์
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์


 
SITEMAP