กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 

        พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จฯ งานการศึกษานอกโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการ กราบบังคมทูลอัญเชิญเสด็จ ฯ ทุกครั้ง และพระราทาน พระบรมราโชวาทหรือพระราชดำรัส เกี่ยวกับกิจการนั้น ๆ ด้วย เช่นได้เสด็จฯ ไปทรงประกอบพิธีเปิดอาคาร ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ จังหวัดพระนคร เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พุทธศักราช 2507 พระราชทานกระแสพระราชดำรัสเกี่ยวกับ พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ เพื่อจารึกไว้ที่หน้าอาคารพิพิธภัณฑ์ เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 และได้เสด็จฯ ทรงประกอบพิธีเปิด พิพิธภัณฑ์ วิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์บริภัณฑ์เพื่อการศึกษา บริเวณท้องฟ้าจำลอง กรุงเทพ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 เป็นต้น เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานของกรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เข้าร่วม ดำเนินการในโครงการตามพระราชดำริต่าง ๆ ตั้งแต่พุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP