กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 
โครงการพัฒนาชุมชนตำบลบ้านจันทร์

                                                ราษฎรตำบลบ้านจันทร์ อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นชาวเขาเผ่ากระเหรี่ยง ขาดโอกาสทองทางการศึกษา ไม่รู้หนังสือถึงร้อยละ 87 ทำให้การพัฒนาในด้านต่าง ๆ เป็นไปอย่างลำบาก ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เข้าร่วมดำเนินการในโครงการตามพระราชดำริ ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 เป็นต้นมา โดยจัดการศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานปีละ 12 ห้องเรียน จัดหนังสือหมุนเวียนทุกหมู่บ้าน จัดการศึกษาผู้ใหญ่ ระดับ 3 - 4 และทางวิทยุและไปรษณีย์ จัดอบรมกลุ่มแม่บ้าน และจัดโครงการวิชาชีพเคลื่อนที่สู่ชนบท
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP