กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 
โครงการการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน

         เสด็จฯ ทรงประทับ ประกอบพิธีเปิดศาล พระบวรราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จ พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พุทธศักราช 2522 มีผู้น้อมเกล้า ฯ ถวายที่ดิน 264 ไร่ เพื่อใช้ปลูกสร้าง พระตำหนักที่ประทับเมื่อเสด็จ ฯ เยี่ยมโครงการต่าง ๆ พระองค์ทรงรับไว้ และมีพระราชดำริให้พัฒนา ที่แห่งนี้
เป็นศูนย์สาธิตตัวอย่างรวมเข้ากับ การพัฒนาทางด้านเกษตร ที่ทันสมัยไว้ด้วย จึงเกิดโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนขึ้น มีผู้บริจาคที่ดินสมทบเพิ่มขึ้นเป็น 1,227 ไร่เศษ กรมการศึกษานอกโรงเรียนได้เข้าไปจัดการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน ที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน โครงการฝึกอบรมวิชาชีพในการให้การศึกษาผู้ใหญ่ในชนบท และดำเนินตาม โครงการ รณรงค์ เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ให้แก่ราษฎรในเขตพื้นที่โครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP