กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

         ในระหว่างเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ จังหวัดนราธิวาส ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม ถึงวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2524 เสด็จฯ พร้อมด้วย สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และสมเด็จ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ เยี่ยมราษฎรในเขตพื้นที่ จังหวัดนราธิวาส ได้ทอดพระเนตร สภาพพื้นที่และความเป็นอยู่ ของราษฎรจึงได้ทรงมีพระราชดำริและ พระราชกระแสรับสั่งให้เจ้าหน้าที่และผู้ติดตามเสด็จฯ ดำเนินการพัฒนาด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะ การพัฒนาพื้นที่พรุ ประมาณ 400,000 ไร่ ให้ราษฎรใช้เป็นที่ทำกินและพัฒนาขึ้นได้ จึงได้เกิดโครงการ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นที่บ้านพิกุลทอง หมู่ที่ 6 ตำบลกะลุวอเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ขึ้นตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2525 เป็นต้นมา ในการเสด็จฯ เยี่ยมโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง เมื่อวันที่ 11 กันยายน พุทธศักราช 2526 ได้ทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งว่า ศูนย์ศึกษาพัฒนาพิกุลทอง เป็นศูนย์ที่รวบรวมกำลังทั้งหมดของเจ้าหน้าที่ทุกกรมกอง ทั้งในด้านการเกษตร ด้านสังคม การส่งเสริมการศึกษารวมอยู่ด้วยกัน ก็หมายความว่า ประชาชนซึ่งจะต้องใช้วิชาการทั้งหลาย ก็สามารถที่จะมาดูและศึกษาได้ ส่วนเจ้าหน้าที่จะให้ความอนุเคราะห์แก่ประชาชน ก็จะอยู่พร้อมกันในที่เดียวกัน ซึ่งเป็นสองด้าน ก็หมายความถึงว่าที่สำคัญปลายทางคือ ประชาชน จะได้รับประโยชน์ และต้นทางของ ผู้ที่เป็นเจ้าหน้าที่ จะให้ประโยชน์กรมการศึกษานอกโรงเรียน ได้เข้าไปดำเนินการจัดสอน การศึกษาผู้ใหญ่ แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน สอนวิชาชีพต่าง ๆ จัดที่อ่านหนังสือประจำหมู่บ้าน บริการหนังสือเคลื่อนที่ จัดกลุ่มสนใจ จัดบริการโสตทัศนศึกษา จัดหีบหนังสือเคลื่อนที่และโครงการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือแห่งชาติ ในพื้นที่ของโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP