กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว

         โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว เป็นโครงการตามพระราชดำริ เพื่อสร้างและส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติในบริเวณเขาเขียว อำเภอเมือง อำเภอหนองบัวแดง อำเภอคอนสาร อำเภอภูเขียว และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ

        กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้เข้าไปดำเนินการสอนวิชาชีพระยะสั้น จัดกลุ่มสนใจ ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน โสตทัศนศึกษา การศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐาน หีบหนังสือสู่ประตูบ้านและการอบรมผู้ใหญ่ในชนบทให้กับราษฎรในเขตสวนป่าเปิดเขาเขียว ดังกล่าว ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2527 เป็นต้นมา
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP