กลับสู่หน้าหลัก
โครงการดอยอินทนนท์
โครงการบ้านจันทร์
โครงการลุ่มน้ำห้วยเพรียง
โครงการเขาหินซ้อน

โครงการทุ่งสาเมาะ

โครงการพิกุลทอง
โครงการศิลปาชีพสกลนคร
โครงการที่ราบเชิงเขาปราจีนบุรี
โครงการสวนป่าเปิดเขาเขียว
โครงการเพื่อความมั่นคง
โครงการอาศรมวัดญาณสังวร
โครงการสารานุกรมไทย
บทสรุป
 
โครงการเพื่อความมั่นคงบริเวณห้วยปลาดุก

        
เป็นโครงการปรับปรุงพื้นที่เพาะปลูกให้ราษฎรในบริเวณหัวปลาดุก ตั้งแต่อำเภอปากชมถึงอำเภอนาด้วง จังหวัดเลย และมีการพัฒนาด้านอื่น ๆ ด้วย กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเลย ได้เข้าไปจัดอบรมวิชาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจโสตทัศนศึกษา และที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน ให้ราษฎรในโครงการนี้
โครงการศิลปาชีพเพื่อความมั่นคงจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นการพัฒนาชาวเขาเผ่ามูเซอ ม้ง กะเหรี่ยง ที่อาศัยอยู่ตามเชิงเขาและบนภูเขาในท้องที่อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้อยู่เป็นที่ รู้จักทำมาหากินเป็นหลักแหล่ง กรมการศึกษานอกโรงเรียน โดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้เข้าไปสอนวิชาชีพระยะสั้น และการศึกษาผู้ใหญ่แบบเบ็ดเสร็จขั้นพื้นฐานประเภทอาสาสมัครเดินสอนให้
 
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP