คลิกที่นี่เพื่อเข้าสู่เว็บทีโอที
 

           โทรศัพท์ถูกประดิษฐ์ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Alexander Grahambell เมื่อปี ค.ศ.1876 (พ.ศ.2419) ระบบโทรศัพท์ประกอบด้วยเครื่องโทรศัพท์ 2 เครื่องวางห่างกันโดยมีสายไฟฟ้าเชื่อมต่อ ระหว่างเครื่องทั้ง 2 ให้สามารถสื่อสารถึงกัน อาศัยหลักการของการเปลี่ยนสัญญาณเสียงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ส่งไปตามสายไฟฟ้า เมื่อถึงปลายทางสัญญาณไฟฟ้าจะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณเสียงตามเดิม ในขณะนั้นยังไม่มีชุมสายโทรศัพท์
           โทรศัพท์เป็นคำมาจากภาษาอังกฤษ Telephone ซึ่งมาจากภาษากรีก 2 คำ คือ Tele แปลว่า “ไกล”และ Phone แปลว่า “เสียง” รวมหมายถึง “เสียงในที่ไกล”
           พ.ศ. 2424 โทรศัพท์ถูกนำมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทยตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จจุลจอมเกล้าพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ โดยสมเด็จพระราชปิตุลาบรมวงศาภิมุขเจ้าฟ้าภาณุรังสีสว่างวงศ์ เจ้ากรมกลาโหมในขณะนั้น ได้ทรงดำรินำวิทยาการด้านการสื่อสารด้วยโทรศัพท์เข้ามาใช้เป็นครั้งแรก โดยทดลองนำเครื่องโทรศัพท์มาติดตั้งที่กรุงเทพฯ และที่ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อแจ้งข่าวสารเรือเข้าออกระหว่างกรุงเทพฯกับสมุทรปราการต่อมามีการจัดตั้งกรมโทรเลขขึ้นในปี 2476 และเป็นผู้รับผิดชอบงานด้านโทรศัพท์ด้วย
           พ.ศ. 2450 ตั้งชุมสายโทรศัพท์ขึ้นเป็นครั้งแรก ติดตั้งระบบโทรศัพท์ไฟกลางใช้พนักงานต่อ (Central Battery : CB ) ชุมสายโทรศัพท์ ระบบแรกที่ถูกผลิตขึ้นมา เป็นชุมสายกึ่งอัตโนมัติ การ ติดต่อต้องผ่านพนักงาน ผู้ซึ่งทำหน้าที่ต่อสายระหว่างผู้เช่าทั้ง 2 ทาง โดยติดตั้งที่โทรศัพท์ กลางวัดเลียบ
           พ.ศ.2480 ติดตั้งใช้ชุมสายอัตโนมัติครั้งแรกเวลา 00.01น. ของวันที่ 26 กันยายน 2480 ได้มีการตัด เปลี่ยนเลขหมาย และเปิดใช้ชุมสายอัตโนมัติเป็นครั้งแรก เปลี่ยนเครื่องโทรศัพท์เป็นหน้าปัด แบบหมุน กำหนดเลขหมาย 5 ตัวให้กับผู้เช่า ให้สามารถหมุนตัวเลขบนหน้าปัด ติดต่อถึงกัน ได้เองโดยไม่ต้องผ่านพนักงานต่อสาย
           พ.ศ.2497 สถาปนาเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2497 โดย
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติ จัดตั้ง องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม โดยแยก จากกองช่างโทรศัพท์ กรมไปรษณีย์โทรเลข ให้บริการโทรศัพท์ในเขตนครหลวง ประกอบ ด้วยชุมสายวัดเลียบ ชุมสายบางรัก ชุมสายเพลินจิต และชุมสายสามเสน
           พ.ศ.2545 แปลงสภาพเป็น บริษัท ทศท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ( TOT Corporation Public Company Limited ) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2545
           พ.ศ.2548 เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ( TOT Public Company Limited ) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548

วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์
           “ มุ่งมั่นเป็นบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำ ด้วยนวัตกรรมใหม่ พร้อมมอบความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า”

พันธกิจ
           - มุ่งมั่นเป็นบริษัทโทรคมนาคมชั้นนำ
           - สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมใหม่
           - เข้าใจและส่งมอบบริการที่ลูกค้าพึงพอใจสูงสุด


สินค้าและบริการ

1. โทรศัพท์พื้นฐาน
           บริการติดตั้งโทรศัพท์ใหม่เลขหมายของ TOT โดยสามารถขอใช้บริการติดตั้งได้ทั้งโทรศัพท์บ้าน หรือโทรศัพท์ที่ทำงาน
2. โทรศัพท์เคลื่อนที่
           โทรศัพท์เคลื่อนที่ Cellular 470 เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบแรกที่นำเข้ามาใช้ในประเทศไทย ให้บริการ โดยเทคนิคของ Cellular
คือการแบ่งพื้นที่บริการเป็นพื้นที่เล็กๆเรียกว่า Cell เพื่อป้องกันการรบกวน ใน แต่ละ Cell จะมีอุปกรณ์รับ-ส่ง สัญญาณตั้งอยู่ที่สถานีฐานต่อเข้ากับชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่ และต่อ เข้ากับโครงข่ายโทรศัพท์หลัก ( Public Switched Telephone ) โทรศัพท์เคลื่อนที่ระบบดิจิตอล ย่านความถี่ 1900MHz ซึ่งสามารถพัฒนาการให้บริการไปสู่เทคโนโลยี 3G ในอนาคต ได้ดำเนินกิจการโดย Thai Mobile ซึ่งเป็นการให้บริการร่วมกันระหว่างบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และการสื่อสารแห่งประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการผ่านโครงข่าย Thai Mobile ซึ่งเชื่อมต่อกับโครงข่ายของผู้ให้บริการโทรศัพท์รายอื่นสามารถโทรเข้าและเรียกออกได้กับ โทรศัพท์ทุกเครื่องทุกระบบ ในอนาคตมีการพัฒนาโครงข่ายสู่โทรศัพท์เคลื่อนที่ยุคที่ 3 หรือ 3G ซึ่ง เป็นเทคโนโลยีที่มีบริการหลากหลาย พร้อมรองรับการให้บริการ Multimedia สามารถเชื่อมโยงกับ อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ทำให้สื่อสารถึงกันได้อย่างไร้ขอบเขต รับ-ส่ง e-mail และรับสาย-โทรออก ได้พร้อมกัน
3. โทรศัพท์สาธารณะ
           TOTให้บริการโทรศัพท์สาธารณะเพื่อบริการสังคมและสาธารณชนโดยตรงและเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสารถึงกันไม่ว่าจะด้วยธุระกิจใดTOT ติดตั้งโทรศัพท์สาธารณะตามแหล่งชุมชน สถานที่สำคัญต่างๆ และกระจายการติดตั้งไปยังทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รับเหรียญบาท , 5 บาท และ 10 บาท นอกจากใช้เหรียญโทรแล้ว ยังสามารถใช้ Pin Phone 108 โทรจากเครื่องโทรศัพท์สาธารณะของ TOT ไปที่ต่างๆได้ทั่วโลกด้วย
4. โทรศัพท์ระหว่างประเทศ
           บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศ ผ่านรหัสชัด 007 เป็นการโทรออกต่างประเทศ ต่อตรงผ่านหมายเลขปลายทาง โดยใช้ช่องสัญญาณเดียว ที่เรียกว่า International Direct Dialing หรือ IDDด้วยเทคโนโลยีTDM [ Time Division Multiplexing ] ทำให้คุณภาพเสียงคมชัด ระดับดีเลิศ (สามารถส่งข้อมูลผ่านแฟกซ์ได้ ) เพียงกดรหัสชัด 007 ก็สามารถใช้บริการโทรศัพท์ระหว่างประเทศได้ถึง 212 ประเทศทั่วโลก
   
   
   
เว็บไซต์นี้แสดงผลได้ดีบนความละเอียด 800x600 Text Size Mudium
สร้างสรรค์โดยนักเรียนโรงเรียนนวมินทราชูทิศ มัชฌิม อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
การประกวด HOME PAGE ระดับประเทศ ในโครงการ "TOT IT SCHOOL HOMEPAGE CONTEST"
โดยบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
   
SITEMAP