txtSQL Warning: Table "Q" doesn't exist in /usr/local/www/chaiwbi/webboard/view.php on line 62

อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


[ เวลา ] ตอบคำถามนี้

txtSQL Warning: Table Q doesn't exist in /usr/local/www/chaiwbi/webboard/view.php on line 220


txtSQL Warning: Table "R" doesn't exist in /usr/local/www/chaiwbi/webboard/view.php on line 229
ตอบ : อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ


[ เวลา ] ความเห็นที่ 1/#0000 เขียนตอบคำตอบนี้  

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน รหัส.... ชื่อ.... สกุล... ชั้น.... เลขที่....
เขียนตอบ 
 
รายละเอียด 
ชื่อผู้ส่ง 
password 
E-mail 
ส่งไฟล์ข้อมูล  (รูป 100 Kb, Flash 100 Kb)
การจัดภาพ  ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>


.:: ปรับปรุงการใช้งานสำหรับการส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ::. by ครูชัยมงคล เทพวงษ์ (โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์)
SITEMAP