บอร์ดส่งงาน chaiwbi.com
เพื่อใช้ส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ครูชัยมงคล เทพวงษ์ ชั้น ม.5


4/4 ส่งงานซ่อมจดหมายเวียน 2-7-2553
อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
4/4 ส่งงานซ่อมจดหมายเวียน 2-7-2553

ส่งเป็นโฟลเดอร์ แล้ว zip ตามระหัสเลขที่ของนักเรียน

พร้อมเขียน ชื่อ สกุล เลขที่ มาให้บอร์ดส่งงานนี้ใช้ถูกต้อง ชัดเจน

อ.ชัยมงคล 202.129.37.133 [ 02 ก.ค. 2553 เวลา 10:24 ] ตอบคำถามนี้

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4790.zip ขนาด : 7.14 KB

อัญชนา ธนสารอนุสรณ์
รหัส 4445

4445 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:11 ] ความเห็นที่ 1/#4790 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4791.zip ขนาด : 7.12 KB

สมัชชา จุลโพธิ์
รหัส4443

สมัชชา 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:23 ] ความเห็นที่ 2/#4791 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
เบญจมาส หนูตอ
รหัส 4435a

เบญจมา 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:27 ] ความเห็นที่ 3/#4792 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4793.zip ขนาด : 7.07 KB

นายมงคล ประเสริฐสุข
รหัส 4417

มงคล 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:27 ] ความเห็นที่ 4/#4793 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4794.zip ขนาด : 7.57 KB

นาย อธิวัฒน์ จิรธนโชติกุล
รหัส 4402อธิวัฒน์ 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:28 ] ความเห็นที่ 5/#4794 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4795.zip ขนาด : 7.12 KB

เบญจมาศ หนูตอ
รหัส 4435

เบญจมาศ 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:28 ] ความเห็นที่ 6/#4795 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4796.zip ขนาด : 6.61 KB

นางสาว ปาจรีย์ สีอ่อน
4421

ปาจรีย์ 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:31 ] ความเห็นที่ 7/#4796 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4797.zip ขนาด : 4.08 KB

บุษกร สมใส
4434บุษกร 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:31 ] ความเห็นที่ 8/#4797 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4798.zip ขนาด : 6.97 KB

มาริษา ดำมินเศก
รหัส 4437

มาริษา ดำมินเศก 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:31 ] ความเห็นที่ 9/#4798 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4799.zip ขนาด : 7.31 KB

น.ส.นภัสวรรณ แสนสม
รหัส4431

นภัสวรรณ แสนสม 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:32 ] ความเห็นที่ 10/#4799 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4800.zip ขนาด : 3.31 KB

นางสาว อัจฉราร วงชาลี
4444

อัจฉรา 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:32 ] ความเห็นที่ 11/#4800 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4801.zip ขนาด : 7.46 KB

นาย ทรงพล คำสงค์
รหัส 4412

ทรงพล 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:32 ] ความเห็นที่ 12/#4801 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
นางสาวเกตุวลี เกิดแดง
4425

เกตุวลี 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:33 ] ความเห็นที่ 13/#4802 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
นางสาวอัจฉรา วงชาลี
4444

อัจ 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:33 ] ความเห็นที่ 14/#4803 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4804.zip ขนาด : 7.30 KB

นางสาวธีรยา นาคพุ่ม
4430


ธีรยา 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:35 ] ความเห็นที่ 15/#4804 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
เกตุวลี เกิดแดง
รหัส4425

เกตุวลี 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:36 ] ความเห็นที่ 16/#4805 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4806.zip ขนาด : 1.88 KB

นางสาวอัจฉรา วงชาลี
4444

อัจฉรา วงชาลี 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:36 ] ความเห็นที่ 17/#4806 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4807.zip ขนาด : 2.91 KB

วราพร ลาภะนัง
4441วราพร 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:37 ] ความเห็นที่ 18/#4807 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4808.zip ขนาด : 7.50 KB

นายชินดนัย พงษ์ปลื้ม
รหัส 4409

นายชินดนัย พงษ 202.129.37.133 [ 07 ก.ค. 2553 เวลา 09:40 ] ความเห็นที่ 19/#4808 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4956.zip ขนาด : 7.88 KB

น.ส.ยุพาพร พูลเพิ่ม

น.ส.ยุพาพร 110.49.164.108 [ 12 ก.ค. 2553 เวลา 20:00 ] ความเห็นที่ 20/#4956 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4957.zip ขนาด : 7.88 KB

น.ส.แพรวพรรณ ด้วงชื่น
4436

น.ส.แพรวพรรณ 110.49.164.108 [ 12 ก.ค. 2553 เวลา 20:08 ] ความเห็นที่ 21/#4957 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong4958.zip ขนาด : 7.88 KB

น.ส.เจนจิรา จันศิริ
4426

น.ส.เจนจิรา 110.49.164.108 [ 12 ก.ค. 2553 เวลา 20:12 ] ความเห็นที่ 22/#4958 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong5025.zip ขนาด : 7.26 KB

นางสาวชุติมา กันต์สุข


4429

นางสาวชุติมา 202.129.37.142 [ 21 ก.ค. 2553 เวลา 08:54 ] ความเห็นที่ 23/#5025 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong5026.zip ขนาด : 7.47 KB

นางสาว นันทิดา คล้ายทอง

4432

นางสาว นันทิดา 202.129.37.142 [ 21 ก.ค. 2553 เวลา 09:09 ] ความเห็นที่ 24/#5026 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong5027.zip ขนาด : 7.11 KB

นางสาวรพีพรรณ เงินนวล
รหัส14492

นางสาวรพีพรรณ 202.129.37.142 [ 21 ก.ค. 2553 เวลา 09:17 ] ความเห็นที่ 25/#5027 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong5028.zip ขนาด : 7.54 KB

นางสาวกรกช ปราณี
รหัส 14476

นางสาวกรกช 202.129.37.142 [ 21 ก.ค. 2553 เวลา 09:22 ] ความเห็นที่ 26/#5028 เขียนตอบคำตอบนี้  

ตอบ : Q0291 - อ.ชัยมงคล [02 ก.ค. 2553] อ้างถึงข้อความนี้ ในการตอบของคุณ
ดาวน์โหลดไฟล์ ดาวน์โหลดไฟล์ : Rchaiklong5029.zip ขนาด : 7.39 KB

นางสาวกาญจนา นาคอ่อน
รหัส 14477

นางสาวกาญจนา 202.129.37.142 [ 21 ก.ค. 2553 เวลา 09:30 ] ความเห็นที่ 27/#5029 เขียนตอบคำตอบนี้  

กรอกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน รหัส.... ชื่อ.... สกุล... ชั้น.... เลขที่....
เขียนตอบ 
 
รายละเอียด 
ชื่อผู้ส่ง 
password 
E-mail 
ส่งไฟล์ข้อมูล  (รูป 100 Kb, Flash 100 Kb)
การจัดภาพ  ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวาคลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพ เพื่อสังคมเว็บบอร์ด >>


.:: ปรับปรุงการใช้งานสำหรับการส่งงานวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ::. by ครูชัยมงคล เทพวงษ์ (โรงเรียน นวมินทราชูทิศ มัชฌิม จ.นครสวรรค์)
SITEMAP